Tối ưu hóa fanpage thông qua việc cập nhật trạng thái.